skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Investigating the therapeutic benefits of companion animals: Problems and challenges

Franklin, Adrian ; Emmison, Michael ; Haraway, Donna ; Travers, Max

Qualitative Sociology Review, Apr 2007, Vol.3(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17338077

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...