skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Plague Transformed: Changing Perceptions, Knowledge, and Attitudes

Plague and Empire in the Early Modern Mediterranean World: The Ottoman Experience, 1347–1600, pp.207-247

ISBN: 9781107013384 ; ISBN: 9781108412773 ; ISBN: 1107013380 ; ISBN: 1108412777 ; E-ISBN: 9781139004046 ; E-ISBN: 1139004042 ; DOI: 10.1017/CBO9781139004046.008

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...