skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genomic Insights into the Origin of Parasitism in the Emerging Plant Pathogen Bursaphelenchus xylophilus (Genome Sequence of Bursaphelenchus xylophilus)

Kikuchi, Taisei ; Cotton, James A ; Dalzell, Jonathan J ; Hasegawa, Koichi ; Kanzaki, Natsumi ; McVeigh, Paul ; Takanashi, Takuma ; Tsai, Isheng J ; Assefa, Samuel A ; Cock, Peter J. A ; Otto, Thomas Dan ; Hunt, Martin ; Reid, Adam J ; Sanchez-Flores, Alejandro ; Tsuchihara, Kazuko ; Yokoi, Toshiro ; Larsson, Mattias C ; Miwa, Johji ; Maule, Aaron G ; Sahashi, Norio ; Jones, John T ; Berriman, Matthew; Tyler, Brett (Editor)

PLoS Pathogens, 2011, Vol.7(9), p.e1002219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1002219

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...