skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mapping molecular conformations with multiple-mode two-dimensional infrared spectroscopy.(Report)

Bian, Hongtao ; Jiebo Li ; Xiewen Wen ; Zhigang Sun ; Jian Song ; Wei Zhuang ; Junrong Zheng

Journal of Physical Chemistry A, April 21, 2011, Vol.115(15), p.3357-3365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1089-5639

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...