skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dynamics of the Ethanolamine Glycerophospholipid Remodeling Network (PE Dynamics)

Zhang, Lu ; Díaz–Díaz, Norberto ; Zarringhalam, Kourosh ; Hermansson, Martin ; Somerharju, Pentti ; Chuang, Jeffrey; Xu, Ying (Editor)

2012, Vol.7(12), p.e50858 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050858

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...