skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

TRIP Database 2.0: A Manually Curated Information Hub for Accessing TRP Channel Interaction Network (TRP Channel Database)

Shin, Young-Cheul ; Shin, Soo-Yong ; Chun, Jung Nyeo ; Cho, Hyeon Sung ; Lim, Jin Muk ; Kim, Hong-Gee ; So, Insuk ; Kwon, Dongseop ; Jeon, Ju-Hong; Guerrero-hernandez, Agustin (Editor)

2012, Vol.7(10), p.e47165 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0047165

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...