skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bio-Logic Builder: A Non-Technical Tool for Building Dynamical, Qualitative Models (Bio-Logic Builder)

Helikar, Tomáš ; Kowal, Bryan ; Madrahimov, Alex ; Shrestha, Manish ; Pedersen, Jay ; Limbu, Kahani ; Thapa, Ishwor ; Rowley, Thaine ; Satalkar, Rahul ; Kochi, Naomi ; Konvalina, John ; Rogers, Jim A; De La Fuente, Alberto (Editor)

2012, Vol.7(10), p.e46417 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0046417

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...