skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An In Vitro and In Vivo Analysis of the Correlation between Susceptibility-Weighted Imaging Phase Values and R2* in Cirrhotic Livers (SWI Phase Images in Cirrhotic Livers)

Tao, Ran ; Zhang, Jiuquan ; Dai, Yongming ; You, Zhonglan ; Fan, Yi ; Cui, Jinguo ; Wang, Jian; Wang, Yi (Editor)

2012, Vol.7(9), p.e45477 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0045477

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...