skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A New Avenue for Classification and Prediction of Olive Cultivars Using Supervised and Unsupervised Algorithms (Prediction Olive Classification by Data Mining)

Beiki, Amir H ; Saboor, Saba ; Ebrahimi, Mansour; Bourdon, Jérémie (Editor)

2012, Vol.7(9), p.e44164 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044164

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...