skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Diagnostic Features of Emotional Expressions Are Processed Preferentially (Scanning Emotional Facial Expressions)

Scheller, Elisa ; Büchel, Christian ; Gamer, Matthias; Whitney, David (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7), p.e41792 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0041792

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...