skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Registration Accuracy and Quality of Real-Life Images (Image Registration Accuracy and Quality)

Hsu, Wei-Yen; Zuo, Xi-nian (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7), p.e40558 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0040558

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...