skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural Discrimination of Networks by Using Distance, Degree and Eigenvalue-Based Measures (Structural Discrimination of Networks)

Dehmer, Matthias ; Grabner, Martin ; Furtula, Boris; Gomez-gardenes, Jesus (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7), p.e38564 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038564

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...