skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adaptive and Phase Selective Spike Timing Dependent Plasticity in Synaptically Coupled Neuronal Oscillators (Adaptive and Phase Selective STDP)

Kazantsev, Victor ; Tyukin, Ivan; Moreno, Yamir (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(3), p.e30411 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030411

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...