skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Location of Zeros of Wiener and Distance Polynomials (Zeros of Wiener and Distance Polynomials)

Dehmer, Matthias ; Ilić, Aleksandar; Germano, Guido (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(3), p.e28328 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0028328

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...