skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Comprehensive Model of Audiovisual Perception: Both Percept and Temporal Dynamics (Temporal Dynamics in Perception Modeling)

Besson, Patricia ; Bourdin, Christophe ; Bringoux, Lionel; Lauwereyns, Jan (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(8), p.e23811 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0023811

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...