skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons (MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences)

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sébastien ; Delsuc, Frédéric ; Douzery, Emmanuel J. P; Murphy, William J. (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(9), p.e22594 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...