skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Early Divergent Host Responses in SHIVsf162P3 and SIVmac251 Infected Macaques Correlate with Control of Viremia (Divergent Responses to SIV and SHIV)

Xu, Huanbin ; Wang, Xiaolei ; Morici, Lisa A ; Pahar, Bapi ; Veazey, Ronald S; Doherty, T. Mark (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(3), p.e17965 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0017965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...