skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

FoxO and Stress Responses in the Cnidarian Hydra vulgaris (FoxO and Stress in Hydra)

Bridge, Diane ; Theofiles, Alexander G ; Holler, Rebecca L ; Marcinkevicius, Emily ; Steele, Robert E ; Martínez, Daniel E; Shingleton, Alexander W. (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(7), p.e11686 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0011686

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...