skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

0233 Comparison of treatment protocols for bovine respiratory disease in high-risk, newly received beef calves

Ball, J. J ; Kegley, E. B ; Hornsby, J. A ; Reynolds, J. L ; Sarchet, J ; Powell, J. G

Journal of Animal Science, 2016, Vol. 94(suppl5), pp.111-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8812 ; E-ISSN: 1525-3163 ; DOI: 10.2527/jam2016-0233

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...