skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Catabolic mobile genetic elements and their potential use in bioaugmentation of polluted soils and waters

Top, Eva M ; Springael, Dirk ; Boon, Nico

FEMS Microbiology Ecology, 2002, Vol. 42(2), pp.199-208 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2002.tb01009.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...