skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Social Identity, Selective Exposure, and Affective Polarization: How Priming National Identity Shapes Attitudes Toward Immigrants Via News Selection

Wojcieszak, Magdalena ; Garrett, R Kelly

Human Communication Research, 2018, Vol. 44(3), pp.247-273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3989 ; E-ISSN: 1468-2958 ; DOI: 10.1093/hcr/hqx010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...