skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Properties of Dust and PAHs in the Hot Plasma of the Elliptical Galaxy NGC 4125 Revealed with AKARI and Spitzer Space Telescope

Kaneda, Hidehiro ; Ishihara, Daisuke ; Onaka, Takashi ; Suzuki, Toyoaki ; Mori, Tatsuya ; Oyabu, Shinki ; Yamagishi, Mitsuyoshi

Publications of the Astronomical Society of Japan, 2011, Vol. 63(3), pp.601-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-6264 ; E-ISSN: 2053-051X ; DOI: 10.1093/pasj/63.3.601

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...