skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Current Performance and On-Going Improvements of the 8.2 m Subaru Telescope

Iye, Masanori ; Karoji, Hiroshi ; Ando, Hiroyasu ; Kaifu, Norio ; Kodaira, Keiichi ; Aoki, Kentaro ; Aoki, Wako ; Chikada, Yoshihiro ; Doi, Yoshiyuki ; Ebizuka, Noboru ; Elms, Brian ; Fujihara, Gary ; Furusawa, Hisanori ; Fuse, Tetsuharu ; Gaessler, Wolfgang ; Harasawa, Sumiko ; Hayano, Yutaka ; Hayashi, Masahiko ; Hayashi, Saeko ; Ichikawa, Shinichi ; Imanishi, Masatoshi ; Ishida, Catherine ; Kamata, Yukiko ; Kanzawa, Tomio ; Kashikawa, Nobunari ; Kawabata, Koji ; Kobayashi, Naoto ; Komiyama, Yutaka ; Kosugi, George ; Kurakami, Tomio ; Letawsky, Michael ; Mikami, Yoshitaka ; Miyashita, Akihiko ; Miyazaki, Satoshi ; Mizumoto, Yoshihiko ; Morino, Junichi ; Motohara, Kentaro ; Murakawa, Koji ; Nakagiri, Masao ; Nakamura, Kyoko ; Nakaya, Hidehiko ; Nariai, Kyoji ; Nishimura, Tetsuo ; Noguchi, Kunio ; Noguchi, Takeshi ; Noumaru, Junichi ; Ogasawara, Ryusuke ; Ohshima, Norio ; Ohyama, Yoichi ; Okita, Kiichi ; Omata, Koji ; Otsubo, Masashi ; Oya, Shin ; Potter, Robert ; Saito, Yoshihiko ; Sasaki, Toshiyuki ; Sato, Shuji ; Scarla, Dennis ; Schubert, Kiaina ; Sekiguchi, Kazuhiro ; Sekiguchi, Maki ; Shelton, Ian ; Simpson, Chris ; Suto, Hiroshi ; Tajitsu, Akito ; Takami, Hideki ; Takata, Tadafumi ; Takato, Naruhisa ; Tamae, Richard ; Tamura, Motohide ; Tanaka, Wataru ; Terada, Hiroshi ; Torii, Yasuo ; Uraguchi, Fumihiko ; Usuda, Tomonori ; Weber, Mark ; Winegar, Tom ; Yagi, Masafumi ; Yamada, Toru ; Yamashita, Takuya ; Yamashita, Yasumasa ; Yasuda, Naoki ; Yoshida, Michitoshi ; Yutani, Masami

Publications of the Astronomical Society of Japan, 2004, Vol. 56(2), pp.381-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-6264 ; E-ISSN: 2053-051X ; DOI: 10.1093/pasj/56.2.381

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...