skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Estrogen Therapy Increases Benign Breast Disease

Savage, Liz

Journal of the National Cancer Institute, 2008, Vol. 100(8), pp.519-519 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8874 ; E-ISSN: 1460-2105 ; DOI: 10.1093/jnci/djn137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...