skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Why We Essentialize Mental Disorders

Adriaens, Pieter R ; De Block, Andreas

Journal of Medicine and Philosophy, 2013, Vol. 38(2), pp.107-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-5310 ; E-ISSN: 1744-5019 ; DOI: 10.1093/jmp/jht008

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...