skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comment on: Performance of the Oxoid M.I.C.Evaluator™ Strips compared with the Etest ® assay and BSAC agar dilution

Carvalhaes, Cecilia G ; Campana, Eloiza H ; Barbosa, Paula P ; Paula, Ana M ; Gales, Ana C

Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2011, Vol. 66(5), pp.1192-1193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7453 ; E-ISSN: 1460-2091 ; DOI: 10.1093/jac/dkr065

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...