skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Genome Resequencing-Based Genetic Map Reveals the Recombination Landscape of an Outbred Parasitic Nematode in the Presence of Polyploidy and Polyandry

Doyle, Stephen R ; Laing, Roz ; Bartley, David J ; Britton, Collette ; Chaudhry, Umer ; Gilleard, John S ; Holroyd, Nancy ; Mable, Barbara K ; Maitland, Kirsty ; Morrison, Alison A ; Tait, Andy ; Tracey, Alan ; Berriman, Matthew ; Devaney, Eileen ; Cotton, James A ; Sargison, Neil D

Genome Biology and Evolution, 2017, Vol. 10(2), pp.396-409 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1759-6653 ; DOI: 10.1093/gbe/evx269

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...