skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A plan for U.K. science after the European Union referendum

Galsworthy, Mike ; Mckee, Martin

Science (New York, N.Y.), 06 January 2017, Vol.355(6320), pp.31-32 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 28059731 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.aal1423

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...