skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Performativity Culture in Universities: Social Work Fabrications

Todd, Sarah ; Barnoff, Lisa ; Moffatt, Ken ; Panitch, Melanie ; Parada, Henry ; Mucina, Mandeep ; Williams, Duane

The British Journal of Social Work, 2015, Vol. 45(2), pp.511-526 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-3102 ; E-ISSN: 1468-263X ; DOI: 10.1093/bjsw/bct139

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...