skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Time is Money – the acceleration of time and the vanquishing of space in Melancholia, Another Earth and In Time

Hogan, Lise

Film International, March 2013, Vol.11(2), pp.44-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1651-6826

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...