skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Environmental Exposure to Metals and Children's Growth to Age 5 Years: A Prospective Cohort Study

Gardner, Renee M ; Kippler, Maria ; Tofail, Fahmida ; Bottai, Matteo ; Hamadani, Jena ; GrandéR, Margaretha ; Nermell, Barbro ; Palm, Brita ; Rasmussen, Kathleen M ; Vahter, Marie

American Journal of Epidemiology, 2013, Vol. 177(12), pp.1356-1367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9262 ; E-ISSN: 1476-6256 ; DOI: 10.1093/aje/kws437

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...