skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Closed Incision Negative Pressure Therapy in Oncological Breast Surgery: Comparison with Standard Care Dressings

Ferrando, M., Pietro ; Ala, M., Ada ; Bussone, M., Riccardo ; Bergamasco, M., Laura ; Actis Perinetti, M., Federica ; Malan, M., Fabrizio

Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open, 2018, Vol.6(6), pp.e1732-e1732

ISSN: 2169-7574 ; DOI: 10.1097/GOX.0000000000001732

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...