skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dynamic User Interfaces for Service Oriented Architectures in Healthcare

Schweitzer, Marco ; Hoerbst, Alexander

Studies in health technology and informatics, 2016, Vol.228, pp.795-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-9630 ; PMID: 27577496 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...