skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

RENAL AND GASTRIC LESIONS AFTER PHENYLBUTAZONE AND INDOMETHACIN IN THE RAT

Arnold, A., L. ; Collins, A., Catherine ; Starmer, A., G.

Pathology, 1974, Vol.6(4), pp.303-313 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; DOI: 10.3109/00313027409077340

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...