skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Response by Smyth et al to Letters Regarding Article, “Physical Activity and Anger or Emotional Upset as Triggers of Acute Myocardial Infarction: The INTERHEART Study”

Smyth, Andrew ; O’donnell, Martin ; Yusuf, Salim

Circulation, 2017, Vol.135(10), pp.e644-e645 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.026954

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...