skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Predictors of Operative Survival After Valve Replacement

Christakis, T., George ; Weisel, D., Richard ; David, E., Tirone ; Salerno, A., Tomas ; Ivanov, A., Joan

Circulation, 1988, Vol.78 Suppl I, pp.I-25–I-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...