skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Morbidity and mortality in mitral valve surgery

Christakis, T., George ; Kormos, L., Robert ; Weisel, D., Richard ; Fremes, E., Stephen ; Tong, P., Cathy ; Herst, A., Jordan ; Schwartz, L., Leonard ; Mickleborough, E., Lynda ; Scully, J., Hugh ; Baird, J., Ronald

Circulation, 1985, Vol.72(3 Suppl II), pp.I-120–I-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...