skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Concurrent Validity of the Bayley-III and the Peabody Developmental Motor Scale–2

Connolly, H., Barbara ; Mcclune, Oberg, Nancy ; Gatlin, Oberg, Roberta

Pediatric Physical Therapy, 2012, Vol.24(4), pp.345-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0898-5669 ; DOI: 10.1097/PEP.0b013e318267c5cf

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...