skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Insulin Sensitivity and Mitochondrial Function Are Improved in Children With Burn Injury During a Randomized Controlled Trial of Fenofibrate

Cree, G., Melanie ; Zwetsloot, J., Jennifer ; Herndon, N., David ; Qian, P., Ting ; Morio, R., Beatrice ; Fram, R., Ricki ; Sanford, R., Arthur ; Aarsland, R., Asle ; Wolfe, R., Robert

Annals of Surgery, 2007, Vol.245(2), pp.214-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; DOI: 10.1097/01.sla.0000250409.51289.ca

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...