skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gastroesophageal Scintigraphy to Assess the Severity of Gastroesophageal Reflux Disease

Menin, A., Richard ; Malmud, S., Leon ; Petersen, P., Robert ; Maier, P., Willis ; Fisher, S., Robert

Annals of Surgery, 1980, Vol.191(1), pp.66-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...