skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Experimental investigation of the amplitudes of the quantum oscillations in the transport coefficients of Al

Fletcher, R.

Physical Review B, 8/1983, Vol.28(4), pp.1721-1726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-1829 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.28.1721

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...