skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Graphical User Interface Simplifies Infusion Pump Programming and Enhances the Ability to Detect Pump-Related Faults

Syroid, D., Noah ; Liu, L., David ; Albert, B., Robert ; Agutter, R., James ; Egan, R., Talmage ; Pace, R., Nathan ; Johnson, R., Ken ; Dowdle, R., Michael ; Pulsipher, R., Daniel ; Westenskow, R., Dwayne

Anesthesia & Analgesia, 2012, Vol.115(5), pp.1087-1097 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; DOI: 10.1213/ANE.0b013e31826b46bc

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...