skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Sensemaking Perspective on Situation Awareness in Power Grid Operations

Greitzer, Frank L ; Schur, Anne ; Paget, Mia L ; Guttromson, Ross T; Pacific Northwest National Lab. (Pnnl), Richland, Wa (United States) (Corporate Author)

21 July 2008

DOI: 10.1109/PES.2008.4596285

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...