skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Simulation of pool boiling heat transfer by gas injection at the interface

Sems, G. E ; Aktürk, U ; Evans-Lutterodt, K. O; Imperial Coll. of Science and Tech., London (Corporate Author)

International Journal of Heat and Mass Transfer, 01 June 1963, Vol.6(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-9310 ; E-ISSN: 1879-2189 ; DOI: 10.1016/0017-9310(63)90125-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...