skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MAGNETIC SUSCEPTIBILITY AND ELECTRONIC SPECIFIC HEAT OF TRANSITION METALS AND ALLOYS. VII. Zr AND Rh METALS

Shimizu, M ; Katsuki, A; Imperial Coll. of Science and Tech., London and Nagoya Univ., Japan (Corporate Author)

J. Phys. Soc. Japan, 01 October 1964, Vol.: 19 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1143/JPSJ.19.1856

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...