skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Oxygen Effect as an Explanation of Differences between the Action of α-Particles and X- or γ-Rays on Aqueous Solutions of Amino-acids and Proteins

Swallow, A. J ; Velandia, J. A; Imperial Coll. of Science and Tech., London (Corporate Author)

Nature (London), 25 August 1962, Vol.195(4843) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/195798a0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...