skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Roles of mitochondrial fragmentation and reactive oxygen species in mitochondrial dysfunction and myocardial insulin resistance

Watanabe, Tomoyuki ; Saotome, Masao ; Nobuhara, Mamoru ; Sakamoto, Atsushi ; Urushida, Tsuyoshi ; Katoh, Hideki ; Satoh, Hiroshi ; Funaki, Makoto ; Hayashi, Hideharu

Experimental Cell Research, 01 May 2014, Vol.323(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4827 ; E-ISSN: 1090-2422 ; DOI: 10.1016/J.YEXCR.2014.02.027

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...