skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The t-SNAREs syntaxin4 and SNAP23 but not v-SNARE VAMP2 are indispensable to tether GLUT4 vesicles at the plasma membrane in adipocyte

Kawaguchi, Takayuki ; Tamori, Yoshikazu ; Kanda, Hajime ; Yoshikawa, Mari ; Tateya, Sanshiro ; Nishino, Naonobu ; Kasuga, Masato

Biochemical and Biophysical Research Communications, 15 January 2010, Vol.391(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/J.BBRC.2009.12.045

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...