skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Beam Optics Analysis - An Advanced 3D Trajectory Code

Ives, R. Lawrence ; Bui, Thuc ; Vogler, William ; Neilson, Jeff ; Read, Mike ; Shephard, Mark ; Bauer, Andrew ; Datta, Dibyendu ; Beal, Mark

AIP Conference Proceedings, 03 January 2006, Vol.807(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.2158791

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...