skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intelligent Interaction with Knowledge Associates

Thurman, David A. ; Chappell, Alan R. ; McGrath, Liam R. ; Cowell, Andrew J.

IUI-2006 Workshop on Intelligence User Interfaces for Intelligence Analysis, 2006

TRN: US200702%%394

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...